Aktywizacja zawodowa

AUTOSTRADA KWALIFIKACJI WOJ. LUBELSKIE 

Projekt ,,Autostrada kwalifikacji” realizowany przez "NETRIX GROUP" Spółka z o . o. w partnerstwie z Instytut Rozwoju i Innowacji  EURO-KONSULT  Sp. z o. o. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10.Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Poddziałanie 10.2 Programy typu outplacement.

 

Cel projektu: 

Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy w okresie 01.09.2018-30.11.2019r. grupy 60 osób z terenu woj. lubelskiego (w tym 6K i 54M), zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu - poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.

Grupa docelowa:

Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa lubelskiego (w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Grupę docelową w projekcie stanowią (60 osób w tym 6K i 54M) osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.Co najmniej 40% uczestników projektu będą stanowiły osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie).

Realizowane wsparcie w ramach projektu: 

1.   Doradztwo zawodowe wraz z IPD

Projekt zakłada objęcie wszystkich 60 Uczestników Projektu (UP) identyfikacją ich potrzeb i możliwość w formie Indywidualnych Planów Działania (IPD), zgodnie ze standardem określonym w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.). Wsparcie obejmie wszystkich UP - będą to indywidualne spotkania z Doradcą zawodowym (4h zegarowe/osobę), które zaowocują wypracowaniem IPD Uczestnika (1 IPD/osobę).

 

2. Wsparcie szkoleniowe: 

Kurs na prawo jazdy kat. C +Kwalifikacja wstępna przyśpieszona + ADR, 

Kierowca samochodu ciężarowego (Kat C)(190h) 2gr x 15osób

Prawo jazdy kat. C: 20 godz. teorii + 30 godzin praktyki

-KWP dla kat. C: 130 godz. teorii + 10 godz. praktyki

-ADR: 40 godz. teorii

Kurs na prawo jazdy kat.D + Kwalifikacja wstępna przyśpieszona

- prawo jazdy kat. D: 20 godz. teorii + 60 godz. praktyki

- KWP dla kat. D: 130 godz. teorii + 10 godz. Praktyki

Szkolenia kończą się egzaminem w WORD

W ramach szkoleń zawodowych uczestnikom zostaną zapewnione materiały szkoleniowe, wyżywienie i zwrot kosztów dojazdu.

 

3. Staże zawodowe – 3 miesięczne staże zawodowe przewidziane dla grupy 32 uczestników projektu

4. Pośrednictwo pracy – przewidziane dla 100% uczestników projektu. 

 

Uczestnikom szkoleń oferujemy:

1.   Stypendium szkoleniowe

2.   Zwrot kosztów dojazdu

3.   Wyżywienie na zajęciach szkoleniowych 

4.   Pomoce dydaktyczne

5.   Badania lekarskie

6.   Ubezpieczenie NNW podczas szkoleń

7.   Koszt egzaminu w WORD 

8.   Stypendium stażowe dla 32 uczestników projektu 

 

 

Wartość projektu: 989 219,10 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 840 836,23 zł

 

Wszelkie informacje dostępne pod numerem tel.: 81 534 73 37,  e -mail:rekrutacja@agencywork.com.pl 

 

Biuro Partnera projektu:

Instytut Rozwoju i Innowacji
Euro-Konsult Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 57/8
20-016 Lublin

 

 

 

Jesteś osobą niepracującą i chcesz bezpłatnie podnieść swoje kwalifikacje oraz zdobyć doświadczenie i odbyć płatny staż w wybranym przedsiębiorstwie? 
ZYSKAJ DO 7000 ZŁ

SZKOLENIA I PŁATNE STAŻE SPAWACZ METODĄ MAG, 

Tytuł projektu "Skuteczna aktywizacja"

Jeśli TAK! zapraszamy do projektu "Skuteczna Aktywizacja" zapraszamy wszystkich zainteresowanych niezależnie od płci.

Do projektu zapraszamy osoby do 29 roku życia z woj. lubelskiego, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu:
1) Osoby bierne zawodowo,
2) Osoby długotrwale bezrobotne niezarejestrowane w UP,
3) Osoby o niskich kwalifikacjach,
4) Osoby z niepełnosprawnościami,

Uczestnikom Projektu oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie:
I. Indywidualnego planu działania i poradnictwa zawodowego,
II. Szkoleń zawodowych tj. Spawacz metodą MAG,
III. Płatnych 3 miesięcznych staży zawodowych w wybranym przedsiębiorstwie,
IV. Pośrednictwa pracy,

Jeśli jesteś zainteresowany odwiedź nas lub zadzwoń!

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa : I. Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

BIURO PROJEKTU 

ul. Narutowicza 57/8

20-016 Lublin

tel.: 81 534 73 37 

 

 

 

projekty unijne